Projekt UNIP

Projekt UNIP je zaključen

Društvo je bilo od 1. 1. 2009 do 31. 3. 2012 vključeno v razvojni projekt Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju v organizacije za izobraževanje odraslih – UNIP

 

UVAJANJE NOVIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV V SREDNJEM POKLICNEM IN STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU V ORGANIZACIJE ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH (UNIP) – projekt delno financira ESS

Društvo DOIO je v tem projektu partner v konzorciju, v katerem so še : Ljudska univerza Kočevje, Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije in Zveza ljudskih univerz Slovenije.

Poslovodeči konzorcija je Ljudska univerza Kočevje.

Cilji projekta so:

  • zagotoviti kakovost, transparentnost in enoten pristop pri uvajanju novosti v izobraževalne organizacije, ki izvajajo izredno poklicno in strokovno izobraževanje
  • zagotoviti dovolj kakovostnega znanja in strokovnih prijemov pri uporabi in načrtovanju različnih protokolov, ki bodo v podporo odraslim pri prilagajanju izobraževanja posamezniku oz. skupini
  • usposobiti strokovnjake, ki bodo kompetentni posredovati znanje v izobraževalne institucije oz. na ostale uporabnike
  • razviti IKT orodja in osnovno informacijsko bazo za podporo pri vodenju, evidentiranju in analiziranju protokolov v izobraževanju odraslih

Vsebinske naloge v projektu:

  1. Andragoško usposabljanje multiplikatorjev – 30 predavateljev, v sodelovanju z ACS Slovenije
  2. Izvedba najmanj 40 usposabljanj, ki jih izvedejo multiplikatorji po Sloveniji oz. v institucijah za IO
  3. Razvoj IKT orodja: mapa učnih dosežkov udeleženca, osebni izobraževalni načrt – OIN , obrazec za pripravo izvedbenega kurikula, e – izobraževalna dokumentacija
  4. 10 aktivov strokovnjakov pripravi skupna izhodišča in merila za priznavanje predhodno pridobljenega (formalnega in neformalnega) znanja za 10 različnih programov poklicnega in strokovno – tehniškega izobraževanja
  5. Promocijske aktivnosti: za to smo zadolženi vsi partnerji v projektu, da seznanimo strokovno in drugo javnost o nalogah, namenu in poteku projekta

 

Delo na projektu poteka po načrtu in v skladu z nalogami, za katere smo zadolženi posamezni partnerji. Usklajujemo se na sestankih, po elektronski pošti in na skupnih srečanjih konzorcija.

Naše naloge in obveznosti so natančno opredeljene v konzorcijski pogodbi. Vsak partner pa je dolžan, da strokovno in dejavno sodeluje pri izvedbi, še posebej svojih nalog, ki jih mora kakovostno opraviti v dogovorjenih rokih.

PREGLED DOSLEJ OPRAVLJENIH NALOG NA PROJEKTU ESS – UNIP

Naloga: Usposabljanja v organizacijah za izobraževanje odraslih, šolah in drugih institucijah za IO
Namen
je prenesti spoznanja in izdelane protokole v okviru projekta na uporabnike (OIN, priznavanje formalnega in neformalnega znanja na primeru 10 programov, IKT primere protokolov, obrazcev, pravil, ki se uvajajo s prenovo).

Pri realizaciji naloge smo sodelovali vsi partnerji in imenovani multiplikatorji, ki so se usposabljali na ACS. Usposabljanja so potekala po celi Sloveniji od marca, vse leto, po dogovorih z organizacijami, ki izvajajo izobraževanje odraslih. Informirali smo vse, ki delajo v izobraževanju odraslih, povezali smo se z Zvezo ravnateljev, Društvom ravnatelj, CPI itd … Projekt pa smo predstavili še na posvetih v Mariboru, decembra lani, letos pa na posvetu Skupnosti Zveze srednjih šol v Kopru (4. 4. 2011).

Naloga: delovanje 10 aktivov za 10 različnih programov
Namen:
Za 10 izbranih izobraževalnih programov, pripraviti skupna izhodišča in merila za priznavanje formalnega in neformalnega znanja, z osnovnimi navodili za izvedbo.

Pri realizaciji je sodelovalo 10 imenovanih aktivov, v katerih so sodelovali po 3 člani, profesorji in strokovnjaki iz različnih šol in organizacij, pripravili so protokole priznavanja na osnovi poklicnih standardov za naslednje programe: logistični tehnik, bolničar negovalec, trgovec, gradbeni tehnik, strojni tehnik, zdravstvena nega.

Naloga: IKT orodja in osnovni protokoli
Naloga je že skoraj v celoti realizirana, največ protokolov so pripravili partnerji iz vrst Društva organizacij za izobraževanje odraslih na SŠ. Pregledali so dokumentacijo, zakonodajo ter na osnovi dognanj in izkušenj, pripravili protokole, vse potrebne obrazce in navodila za osebno mapo udeleženca v izobraževanju odraslih, osebni izobraževalni načrt, priznavanje predhodno pridobljenega znanja, vse pogodbe in potrebne obrazce, tudi v elektronski obliki.

Trenutno poteka evalvacija v določenih organizacijah in šolah, kjer izvajajo IO.

Javnost o poteku projekta in opravljenih aktivnostih, vsi partnerji v projektu, ves čas informiramo
tudi na spletnih straneh poslovodečega konzorcija LU Kočevje, prispevki o delu na projektu pa so bili objavljeni tudi v ACS novičkah in v Šolskih razgledih.

Koordinatorji partnerjev v projektu in vodstvo konzorcija se ves čas obveščamo, dobro sodelujemo in ves čas tudi pripravljamo poročila in se dogovarjamo o nadaljnih nalogah po načrtih v projektu.

Projekt bo zaključen v marcu
2012 in predstavljen zainteresirani javnosti na zaključni konferenci.

Več o posameznih nalogah na projektu si lahko ogledate tudi na spletnih straneh – povezavah partnerjev v projektu:

Dostopnost