Pravila društva

PRAVILA

društva organizacij za izobraževanje odraslih na srednjih šolah

sprejeto v Ljubljani,  dne 20.5.2019

DRUŠTVO ORGANIZACIJ ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA SREDNJIH ŠOLAH

Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS št. 61/06 z dne, 13.6.2006) in Zakona o izobraževanju odraslih (21. člen) je zbor članov Društva organizacij za izobraževanje odraslih na srednjih šolah dne 20.5.2019 sprejel spremembe PRAVIL DRUŠTVA ORGANIZACIJ ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA SREDNJIH ŠOLAH.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S temi pravili se ureja status Društva organizacij za izobraževanje odraslih na srednjih šolah, dejavnost in organiziranost, pravice, dolžnosti in odgovornosti članov, delovanje društva in načini financiranja, prenehanje delovanja in vsa ostala pravila, pomembna za delovanje društva.

2.člen

Društvo povezuje strokovne delavce, ki so zaposleni v enotah ali drugih organiziranih oblikah za izobraževanje odraslih na srednjih šolah oz. šolskih centrih.

Ustanovljeno je za uresničevanje skupnih nalog pri razvoju in pospeševanju izobraževanja odraslih na šolah, za medsebojno usklajevanje in sodelovanje.

II. STATUSNE DOLOČBE

3. člen

Ime društva je DRUŠTVO ORGANIZACIJ ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA SREDNJIH ŠOLAH (v nadaljnjem besedilu DRUŠTVO).

4. člen

Sedež društva je  na Ižanski cesti 10, 1000 Ljubljana.

5. člen

Društvo deluje na območju Slovenije.

6. člen

Društvo je pravna oseba. V pravnem pomenu nastopa društvo v svojem imenu in za svoj račun.

Za prevzete obveznosti odgovarja društvo s svojim premoženjem.

7. člen

Društvo predstavlja in zastopa predsednik-ica društva oz. pooblaščen zastopnik-ica društva, ki ga-jo imenuje IO, v skladu s programom društva.

8. člen

Društvo ima svoj pečat, okrogle oblike, premer 33 mm, na obodu pa je zapisano ime in sedež društva.

III. ČLANI

9. člen

Članstvo v društvu je prostovoljno. Člani so vodje, organizatorji, strokovni in svetovalni delavci, ki delajo v izobraževanju odraslih na srednjih šolah in vsi tisti, ki jih zanima področje vzgoje in izobraževanja odraslih.

Član društva lahko postane vsak državljan in tujec, ki dela ali kaže interes in pripravljenost za delo v izobraževanju, sprejme ta pravila, se ravna po njih in izrazi željo, da bi postal član, s tem da podpiše pristopno izjavo.

10. člen

O sprejemu kandidata v društvo odloča izvršilni odbor društva. Na negativno odločitev se lahko kandidat pritoži na zbor članov, zahtevo za varstvo pravic lahko vloži pri pristojnem sodišču.

11. člen

Pravice in dolžnosti članov društva :

-da volijo in so izvoljeni v organe društva

-da sodelujejo pri delu društva

-da se udeležujejo vseh dogodkov, ki jih organizira društvo

-da dajejo predloge in sugestije k delovanju in nalogam društva

-da spoštujejo pravila in sklepe društva

-da uživajo pravice in ugodnosti, ki jih nudi društvo svojim članom

-da aktivno sodelujejo pri delu društva kot celote

-da prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva

-da redno plačujejo članarino

Člani društva in njegovih organov so osebno odgovorni za vestno opravljanje sprejetih nalog in funkcij. V kolikor se po tem ne ravnajo, do razrešeni oz. izključeni.

12. člen

Članstvo v društvu preneha na željo člana ali razrešitve oz. črtanja članstva, zaradi neizpolnjevanja dolžnosti ali kršenja pravil oz. dejavnosti, ki je v nasprotju s koristmi društva in škodi njegovemu ugledu. O tem odloča izvršilni odbor oz. častno razsodišče.

Pritožbe so mogoče na zbor članov kot drugostopenjski organ ali pa prizadeti vloži zahtevo za varstvo pravic pri pristojnem sodišču.

13. člen

Društvo lahko imenuje častne člane. Častni član je lahko državljan Slovenije ali tujec. Častni član lahko postane kdor ima posebne zasluge za razvoj izobraževanja odraslih.

Imenuje ga zbor članov na predlog izvršilnega odbora društva.

14. člen

Društvo se lahko včlani v sorodno tujo ali mednarodno društveno organizacijo s podobnimi nameni in cilji.

IV. DEJAVNOST DRUŠTVA

15. člen

Društvo je bilo ustanovljeno z namenom, da se poenoti, razvije in statusno uredi dejavnost izobraževanja odraslih na srednjih šolah.

Temeljni cilji so:

-skrb za profesionalizacijo izobraževanja odraslih na srednjih šolah

-reševanje skupne problematike

-izmenjava izkušenj, koordinacija predlogov, zahtev, oblikovanje in posredovanje skupnih stališč za določene pristojne institucije

-poenotenje dela in zagotavljanje večje povezanosti in sodelovanja med šolami oz. organizacijami za izobraževanje odraslih na šolah

-usklajevanje predlogov za strokovne službe in pristojna ministrstva

-organizacija izobraževalnih srečanj

-sodelovanje pri oblikovanju strokovnih stališč, novih predlogov, zakonodaje v izobraževanju odraslih

-skrb za publiciranje problematike, mnenj in predlogov društva in njegovih članov

-sooblikovanje programov društva in izvajanje

-prizadevanje za uveljavitev avtonomnega statusa organizacij in delavcev za izobraževanje odraslih na šolah v razmerju do ostalih pedagoških in vodstvenih delavcev

-medsebojno informiranje o novostih, spremembah itd… v izobraževanju mladine in odraslih

-ostale aktivnosti, za katere se društvo opredeli z letnim delovnim načrtom, v skladu z njegovo osnovno aktivnostjo

16. člen

Društvo uresničuje svoje cilje z:

-organizacijo srečanj in delovnih sestankov med člani društva in z drugimi sorodnimi organizacijami, zlasti pa pristojnimi vladnimi institucijami in strokovnimi eksperti.

-s spremljanjem, proučevanjem, obravnavo in oblikovanjem mnenj, stališč, predlogov na določene zakonodaje, podzakonodaje in druga pravila, ki jih urejajo izobraževanje mladine in odraslih v srednjih šolah.

-medsebojnim obveščanjem

-po potrebi z ustanavljanjem strokovnih komisij, ki rešujejo posamezno problematiko, pripravijo predloge in rešitve.

V. ORGANIZIRANOST DRUŠTVA

Društvo deluje preko svojih organov ter v sekcijah in komisijah.

17. člen

Komisije in sekcije so strokovne in interesne oblike delovanja društva, ki se organizirajo na pobudo članov ali organov društva, če je za to utemeljen razlog ali dovolj velik interes članov.

Ustanovijo se za pospeševanje dejavnosti ali uresničevanje programa društva ali za organizirano obliko sodelovanja pri reševanju določene problematike v dejavnosti članov društva.

18. člen

Organi društva so:

-zbor članov

-izvršni odbor

-nadzorni odbor

-častno razsodišče

Če je društvo včlanjenih do vključno 15 članov, opravljajo vsi člani naloge organov društva in izmed sebe izvolijo zastopnika društva.

19. člen

ZBOR ČLANOV je  najvišji organ društva in voli druge organe. Sestavljajo ga vsi aktivni in častni člani društva. Redni zbor se skliče najmanj enkrat letno, izredni pa po potrebi. Glede na pomembnost oz. nujnost zadeve lahko člani društva glasujejo tudi na dopisni seji. Skliče ga lahko izvršni odbor na svojo pobudo, na pobudo nadzornega odbora ali na zahtevo tretjine članov društva. Zbor je sklepčen, če mu prisostvuje vsaj polovica članov. Če ob predvidenem začetku seje zbor ni sklepčen, se začetek seje preloži za 30 min. nato se zbor članov veljavno odloča, če je prisotnih vsaj tretjina članov, vendar ne manj kot 10.

Sklepi se sprejemajo z večino glasov prisotnih članov.

Za vodenje zbora se izvoli delovno predsedstvo, zapisnikar, dva overovatelja zapisnika in po potrebi volilna in verifikacijska komisija oz. drugi delovni organi.

Volitve so tajne, razen če zbor pred tem sprejme sklep, da so volitve javne.

20. člen

Naloga zbora članov:

-voli predsednika in organe društva, podpredsednika, tajnika, blagajnika, člane IO ter člane častnega razsodišča

-razpravlja in ocenjuje delo društva in njenih organov ter jih razrešuje

-razpravlja in sklepa o nalogah, načrtih, organizaciji društva

-sprejme finančni načrt in finančna poročila preteklih mandatov

-odloča o pritožbah in pripombah članov

-sprejema, spreminja ter dopolnjuje pravila delovanja društva

-razpravlja o vseh pomembnih vprašanjih iz življenja in dela društva

-odloča o povezovanju v sorodne organizacije in društva

-imenuje komisije in sekcije

21. člen

IZVRŠNI ODBOR je izvršilni organ društva in opravlja naloge, ki spadajo v njegovo področje dela.

Ima najmanj 6 članov, lahko tudi več, vendar največ 8. Člani IO med sabo določijo nosilce posameznih funkcij: podpredsednika in po potrebi tajnika, blagajnika. Za blagajniško poslovanje društva oz. vodenje finančnega poslovanja se lahko določi tudi honorarno zaposlena oseba.

Predsednik oz. po pooblastilu podpredsednik in tajnik, zastopata društvo in podpisujeta sklepe, listine in dopise. Podpisnika za finančno poslovanje sta predsednik oz. podpredsednik ali tajnik in blagajnik.

Člani IO in drugih organov društva so izvoljeni za dobo štirih let in lahko funkcijo opravljajo, če so ponovno izvoljeni, tudi več zaporednih mandatnih obdobji.

22. člen

Izvršni odbor se sestaja po potrebi in je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica članov. Izvršni odbor vodi tekoče delo društva, sklicuje zbor članov, predlaga dnevni red, poroča o delu društva in finančnem poslovanju, uresničuje sklepe zbora, upravlja z lastnino društva ter razpravlja in odloča o nalogah društva v okviru načrtov in pravil.

Izvršni odbor pripravi predlog finančnega načrta in zaključnega računa za mandatno obdobje.

23. člen

Izvršni odbor predstavlja društvo pri vključevanju v življenje in strokovno okolje.

24. člen

NADZORNI ODBOR je sestavljen iz 3 članov. Med sabo izvolijo predsednika.

Nadzorni odbor spremlja delo vseh organov društva med mandatom, uresničevanje sklepov, programa, upoštevanje pravil društva. Nadzira finančno in materialno poslovanje.

Nadzorni odbor je odgovoren zboru članov. Predlaga pa tudi razrešnico izvršilnega odbora, po preteku mandata. Enkrat letno pisno poroča o svojem delu.

Člani nadzornega odbora lahko prisostvujejo sejam IO brez glasovalne pravice.

25. člen

ČASTNO RAZSODIŠČE sestavljajo 3 člani in 2 namestnika, ki jih izvoli zbor članov.

Razsojajo v senatu.

Častno razsodišče odloča o morebitnih kršitvah članov društva. Kršitve so lahko:

-nespoštovanje pravil, določil društva

-neizvrševanje sklepov organov društva

-dejanja, ki kakorkoli rušijo ugled društva

Disciplinski ukrepi, ki jih po izrednem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče častno razsodišče so:

-opomin,

-javni opomin,

-izključitev

Zoper sklep, ki ga izda častno razsodišče, ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor, kot drugostopenjski organ.

VI. MATERIALNO-FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA

26. člen

Društvo lahko pridobi sredstva za svoje delovanje:

-s članarino

-iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva

-z darili in volili

-s prispevki donatorjev

-iz javnih sredstev

-iz drugih virov

S finančnimi sredstvi upravlja izvršni odbor v skladu s programom in nalogami društva ter v mejah odobrenega finančnega načrta.

27. člen

Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z računovodskimi standardi, ki jih sprejme pooblaščena organizacija. Finančno poslovanje se vodi preko ŽR društva pri Agenciji za plačilni promet.

Javnost finančnega in materialnega poslovanja se zagotavlja s pravico vsakega člana do vpogleda v te listine.

VII. PRENEHANJE DRUŠTVA

28. člen

Društvo lahko preneha delovati po volji članov ali po zakonu.

29. člen

Najvišji organ društva lahko sprejme sklep o prenehanju društva, z 2/3 večino navzočih članov.

Sklep mora vsebovati ime po dejavnosti sorodnega društva ali zveze, ustanovljenega na podlagi zakona o društvih, na katerega se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

30. člen

V skladu s temi pravili ima društvo po potrebi še druge pravilnike in druge akte, za katere se odloči zbor članov.

31. člen

Ta pravila je sprejel zbor članov na skupščini društva dne, 20. 5. 2019 in veljajo od 1. 1. 2020.

Dostopnost